ایده سایت

ویدیو ها

تکنیک تارهای صوتی (مقدمه بسته اول [عمومی])

تکنیک تارهای صوتی (تمرین با بسته اول [عمومی])

تکنیک تارهای صوتی (مقدمه بسته دوم [زنجیره هجایی])

تکنیک تارهای صوتی (تمرین ۱، بسته‌ دوم [زنجیره هجایی])
تکنیک تارهای صوتی (تمرین ۱، بسته سوم [تک هجا])
تکنیک تارهای صوتی (تمرین ۲، بسته دوم [زنجیره هجایی])
تکنیک تارهای صوتی (تمرین 3، بسته دوم [زنجیره هجایی])