ایده سایت

پیشــگفتار

مطالب مطرح شده در اینجا نتیجه‌ی مطالعات زبان‌شناختی، مدل‌سازی‌ها و بررسی‌های بحرانی شدگی یادگیری، و تدریس‌ها در طول چهل سال (از سال ۱۳۵۹ تا کنون) است.

در اینجا [با در نظر گرفتن بی‌حوصله‌گی‌ها و کمبود وقت برای مطالعات] تلاش می‌شود تا مطالب به‌صورت قسمت قسمت، مختصر، و با زبان ساده به‌گونه‌ای مطرح شود که از هم محققان و مدرسان محترم و هم افراد عادی مشتاق برای یادگیری زبان، بتوانند از آن استفاده کنند.

بنابر یافته‌های خود تلاش می‌کنیم تا ساختارهای زبانی را مدل‌سازی تجسمی و ابزاری کنیم تا قابلیت تجسم ساختار فعل به‌صورت یک مجموعه‌ی سیستمی میسر گردد.

دیدگاه‌ها (0)

*
*