ایده سایت

شناخت افزار چیست

وب‌سایت رسمی شرکت ایده شناخت‌افزار

امروزه، کاربرد زبان صرفا متکی بر شم زبانیِ اکتسابی نیست بلکه، علاوه بر آن، متکی بر الگوهای قراردادی و تدریس شده نیز هست. این الگوها اگر در نزد یادگیرنده به‌درستی ادراک نشود می‌تواند منجر به بحران «شناختی» بشود.

ادراکِ ساختار نمی‌تواند متکی بر محفوظات باشد؛ چرا که، اصولا، ادراک یک فرایند دو مرحله‌ای است:

اول: تجسم و مفهوم‌مندی (conception)

دوم. درک (perception)

شناخت‌افزار (cognitionery) وسیله و ابزاری است برای:

۱. تجسم‌پذیر و شناخت‌پذیر کردن سیستم ساختارها و مفاهیم

۲. امکان‌دهی برای کشف روابط و سیستم ساختاری

۳. تعمیم‌دهی قواعد ساختار

از این قرار، استفاده از شناخت‌افزارها تفنن نبوده و می‌تواند یک ضرورت باشد.

Top of Form

جستجوی

Bottom of Form

(برای درک یک پدیده و یا نکته، نخست باید تجسم مفهومی [conceive] ایجاد شود تا ادراک [perceive] صورت گیرد! وگرنه فرایند ادراک دچار بحران خواهد شد. برای این کار، مدل‌های ابزاری و قابل لمس بهترین کمک خواهد بود.)