ایده شناخت افزار

شناخت افزارهای انگلیسی

4. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل مجهول انگلیسی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…

3. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم صرف فعل معلوم انگلیسی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…

2. شناخت‌افزار کیوبیک (برای تجسم چینش پایه فعل ها در انگلیسی)

برای این‌که ساختار فعل ادراک‌پذیر بشود، بهتر است تا از دستان خود نیز استفاده کنیم. دستان انسان در طول تاریخ…

1.شناخت‌افزار کتابچه‌ای (برای تجسم صرف فعل انگلیسی)

ادراک ذهن ما برای ادراکِ چیزی، وارد یک فرایند دو مرحله‌ای می‌شود؛ نخست آن را تجسمِ ‌مفهومی (conceive) کرده و…