ایده شناخت افزار

۲. چرا بـحرانی شدگی ایجاد می‌شود؟

در زمان‌های گذشته اکثریت افراد جامعه تحصیل کرده نبودند. کاربرد زبان آن‌ها صرفا از طریق «شمّ زبانی» صورت می‌گرفت. این…

۱. مراحل بـحرانی و بـحرانی شدگی

انسان در تـمامی مراحل عمر خود مرتبا دوره‌های بحرانی را تجربه می‌کند. دوران کودکی به نوجوانی، نوجوانی به جوانی، جوانی…

پیشــگفتار

مطالب مطرح شده در اینجا نتیجه‌ی مطالعات زبان‌شناختی، مدل‌سازی‌ها و بررسی‌های بحرانی شدگی یادگیری، و تدریس‌ها در طول چهل سال…