ایده شناخت افزار

شناخت افزار تکنیک صوت (بسته‌ی دوم)

بسته‌ی دوم شناخت‌افزار تکنیک صوت

(این دومین بسته از یک مجموعه‌ی سه بسته‌ای است.)

این بسته شامل دو قطعه‌ی دندانه‌دار است. قطعه‌های این بسته جهت تقطیع فنی و زبرزنجیره‌ای هجاها است. اجرای صوتی زنجیره‌ی هجایی در اجراهای صوتی، کلامی و تلفظی نیاز به تمرین تکنیکی دارد. بدون این تمرین تکنیکی تسلط بر آن حاصل نمی‌شود. استفاده از قابلیت دست برای انتقال تکنیکی ارتعاشات زنجیره‌ی هجایی به تارهای صوتی و عضوهای تکلمی بسیار تعیین کننده است.

 

آموزش با «تجسم قوی»، «تارهای صوتی تکینیکی»، و «دست ماهر»

دیدگاه‌ها (0)

*
*