ایده شناخت افزار

فرم نظارت

نظارت به‌صورت یک ماهه و هفته‌ای یک بار است.آموزش بیننده اگر مایل باشد می‌تواند تمدید کند.
از طریق فرم زیر اقدام شود.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]