ایده شناخت افزار

آنالیز صدا

برای آنالیز صوت و تکنیک تلفظی خود متن زیر را:

   1- بار اول شمرده شمرده بخوانید.

   2- بار دوم بصورت سریع بخوانید.

صدای ضبط شده خود را برای ما ارسال کنید. بعد از آنالیز صدا نتیجه آن به ایمیل شما ارسال می گردد. 

 

 

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]